هایلایتر mex فرترن

عنوان انگلیسی: FORTRAN_Mex_Highlighterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۵۷کلید واژه ها:editorfortrangedithighlighthighlighterhighlightingMATLAB and FORTRAN Interfacemexsyntaxارتباط متلب و فرترنارتباط متلب و فورترنبرنامه نویسی فرترنزبان برنامه نویسی فرترنزبان Read More →

توابع منطقی mex فرترن

عنوان انگلیسی: Fortran Logical mex functionsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۴۸۱کلید واژه ها:external interfaceExternal Interface in MATLABfortranInterface in MATLABMATLAB and FORTRAN Interfacemxcopylogicaltoptrmxcopyptrtologicalmxcreatelogmxcreatelogicalarrayارتباط متلب و Read More →

ماژول physunits از FORTRAN

عنوان انگلیسی: physunits module from FORTRANزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۰۶کلید واژه ها:demodulationdevelopment environmentfortranMATLAB and FORTRAN Interfacemodulationtoolboxunits physunits fortranارتباط متلب و فرترنارتباط متلب و Read More →

سوییت Namelist فرترن

عنوان انگلیسی: FORTRAN Namelist Suiteزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۹۴کلید واژه ها:data exportdata importfortranMATLAB and FORTRAN Interfacesimulationارتباط متلب و فرترنارتباط متلب و فورترنبرنامه نویسی Read More →

تابع (روتین) mex فرترن mxGetClassName

عنوان انگلیسی: Fortran mex routine mxGetClassNameزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۷۰کلید واژه ها:class namefortranMATLAB and FORTRAN Interfacemexmxgetclassnameارتباط متلب و فرترنارتباط متلب و فورترنبرنامه نویسی Read More →

LqrSim

عنوان انگلیسی: LqrSimزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۵۰کلید واژه ها:adaptivearecontrolfortranLinar Quadratic RegulatorLinear Quadratic GaussianLQELQGLQRoptimalOptimal Controlriccatisimulinkبرنامه ریزی پویابهینه سازیتئوری کنترلتئوری کنترل بهینهرگلاتوررگلاتور درجه دوم خطیرگلاتور Read More →

تابع mxCreateLogicalSparseMatrix فرترن

عنوان انگلیسی: Fortran mxCreateLogicalSparseMatrixزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۱۴کلید واژه ها:engineexternal interfaceExternal Interface in MATLABfortranInterface in MATLABlogicalMATLAB and FORTRAN Interfacemexsparseارتباط متلب و فرترنارتباط متلب Read More →