تولباکس و جعبه ابزار ARMAX-GARCH-K برای تخمین، پیش بینی، شبیه سازی و تحلیل ارزش در معرض خطر

عنوان انگلیسی: ARMAX-GARCH-K Toolbox (Estimation, Forecasting, Simulation and Value-at-Risk Applications)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۷۲۴کلید واژه ها:agarchapgarchegarchextreme valuefinanceFinancial EngineeringForcastingforecastinggarchgaussiangedGeneralized Autoregressive Conditional Heteroskedasticitygeneralized exponentialgjrgarchgram charlierhansens Read More →

پیش بینی سری زمانی مکی-گلس با سیستم فازی تک مرحله ای – روش دوم

عنوان انگلیسی: Mackey-Glass Time Series Forecasting using Method 2 Single Stage Fuzzy Forecasterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۷۹۱کلید واژه ها:ForcastingforecastingfuzzymackeyglassmendelPredictionsatvirsystem identificationtimeserieswangآمارپیش بینیپیش بینی آیندهپیش Read More →

پیش بینی پولد پویا

عنوان انگلیسی: Dynamic Pooled Forecastingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۴۷۹کلید واژه ها:analysiscombiningcomponentDimensionality ReductiondynamicEconomicsEconomics in MATLABFirst ComponentForcastingforecastingforecastsMATLAB for EconomicspcapooledPredictionprincipalPrinciple Component Analysisregressionآنالیز دادهآنالیز مولفه اصلیاستخراج ویژگیاقتصادانتخاب Read More →