نتایج جستجو برای «fitting»

تعداد کلیک: 2377
عنوان انگلیسی: Active geometric shape models
لینک: http://codesara.ir/content/m1126072-active-geometric-shape-models
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1126072
تعداد کلیک: 1803
عنوان انگلیسی: Polynomial Curve Fitting
لینک: http://codesara.ir/content/m1198676-polynomial-curve-fitting
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1198676
تعداد کلیک: 1070
عنوان انگلیسی: Interactive Peak Fitter, version 2.2
لینک: http://codesara.ir/content/m1194492-interactive-peak-fitter-version-2-2
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1194492

فیلم آموزشی رایگان درون یابی، تقریب تابع، و برازش منحنی و سطح در متلب