مدل های شکل هندسی فعال

عنوان انگلیسی: Active geometric shape modelsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۱۵۷کلید واژه ها:biotechcomputer visionCurve FittingDigital Image ProcessingFunction ApproximationFunction Fittingimage processingmathematicsmedical imagingoptimizationpattern recognitionregressionshape modelsignal processingاستخراج Read More →

برازش منحنی چند جمله ای

عنوان انگلیسی: Polynomial Curve Fittingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۹۱کلید واژه ها:Curve FittingdataFunction ApproximationFunction Fittinginterpolationpolynomialssimulationاستنباط آماریانالیز عددیبرازش منحنیتجزیه و تحلیل رگرسیونتقریب تابعتقریب منحنیدرون یابیمدل Read More →

GUI برای تعمیم برازش Chi-Square غیر تحلیل غیرخطی

عنوان انگلیسی: GUI for Generalized Nonlinear Non-analytic Chi-Square Fittingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۶۱کلید واژه ها:chisquareCurve FittingfitfittingFunction ApproximationFunction Fittingguimultivariablenonlinearoptimizationاستنباط آماریانالیز عددیبرازش منحنیتجزیه و تحلیل Read More →

برازش گاوسی چرخیده شده دوبعدی

عنوان انگلیسی: ۲D Rotated Gaussian Fitزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۹۰کلید واژه ها:۲d gaussianCurve FittingFunction ApproximationFunction Fittingimage processingrotated 2d gaussiansurface fittingاستنباط آماریانالیز عددیبرازش منحنیتجزیه Read More →