فایل های مرتبط با کتاب تفاضل محدود رایگان

عنوان انگلیسی: Files associated with FREE finite difference textbookزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۸۲کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلadvectioncfdDifferential Equationdiffusionfinite difference methodlaplacemathematicsnumerical methodsodePartial Differential Read More →

روش تفاضلات محدود برای حل معادله لاپلاس با استفاده از تقسیم بندی های نابرابر (نامساوی) در جدول بندی XY

عنوان انگلیسی: Finite Difference Laplace Equation Solver using unequal square grid xy gridsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۶۱۸کلید واژه ها:”مهندسی سیالاتAerospaceautomotivecfdcomputational fluid dynamicsfinite diferencefluid Read More →

وزن های تفاضل محدود

عنوان انگلیسی: Finite difference weightsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۹۹کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلdifferenceDifferential Equationdifferential equationsfiniteodespacingunequalحل ODE در متلبحل عددی ODE در متلبحل Read More →

IAPWS_IF97 شکل فرم تابعی بدون لغرش

عنوان انگلیسی: IAPWS_IF97 functional form with no slipزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۲۵۳کلید واژه ها:chemistrycontrol designenergyengineeringenthalpyEntropyfluid mechanicshydrodynamicsiapwsif97information theorymodelingphysicspowerpropertiessaturatedsimulationsteamsubcooledsuperheatedthermodynamicswaterآنتروپیانتروپیبار اطلاعاتیبی نظمی و نظمتئوری اطلاعاتسنجش اطلاعاتسنجش Read More →

همرفت غیر خطی یک بعدی

عنوان انگلیسی: ۱D Non-Linear Convectionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۴۵کلید واژه ها:”مهندسی سیالاتcomputational fluid dynamicsfinite differencefluid dynamicsiitmsimulationتحلیل حرکت سیالتحلیل دینامیک سیالاتتحلیل سیالتحلیل سیالاتدینامیکدینامیک سیالاتمهندسی Read More →

روش های تفاضلات محدود در متلب

عنوان انگلیسی: Finite Difference Methods in Matlabزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۰۱کلید واژه ها:”مهندسی سیالاتfdmfinite difference methodsgaussHeat TransferHeat Transfer in MATLABiteration methodsjacobiplatepsortdmaانتقال انرژیانتقال حرارتانتقال Read More →

نرم افزار انتقال حرارت سه بعدی

عنوان انگلیسی: ۳D Heat Transfer Softwareزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۱۸۵کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلamirkabir universityaviboundary conditionconductionconvectiondifferentialDifferential Equationdifferential equationsengineering heat transfer page c14 Read More →