برش تصویر

عنوان انگلیسی: FigCropزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۲۶کلید واژه ها:cropdatadata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabaseexplorationfigcropfiguregraphicalinteractiontrimانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش داده در متلبجستجوی دادهداده کاویکاوش دادهبرش Read More →

پیدا کردن مایه اصلی (موتیف)

عنوان انگلیسی: Motif Findingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۶۶کلید واژه ها:BioinformaticsBioinformatics Toolboxcombinatoricsmatchmotifpatternprobabilisticsequenceviterbiاطلاعات زیستیبیوانفورماتیکتحلیل داده های پزشکیتحلیل داده های زیستیتولباکس بیوانفورماتیکزیست داده ورزیزیست شناسیزیست شناسی Read More →

“Single-Input-Dual-Output Matrix Converters and Space Vector Modulation”

عنوان انگلیسی: “Single-Input-Dual-Output Matrix Converters and Space Vector Modulation”تعداد کلیک: ۱۶۴۰کلید واژه ها:Five-Leg InverterIndirect Matrix ConverterNine-Switch Invertersvm“Single-Input-Dual-Output Matrix Converters and Space Vector Modulation””Single-Input-Dual-Output Matrix Converters Read More →

الگوریتم پیشرفته کوتاهترین مسیر دیکسترا

عنوان انگلیسی: Advanced Dijkstra’s Minimum Path Algorithmزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۶۹۵کلید واژه ها:Bellmandijkstradynamic programmingmarkov decision processminimum costOptimal Controlset coveringshortest distanceshortest pathالگوریتم بلمن-فوردالگوریتم جانسونالگوریتم Read More →

تخمین نرخ-پایین هسته Nystorm بهبود یافته

عنوان انگلیسی: Improved Nystrom Kernel Low-rank Approximationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۴۸۸کلید واژه ها:ClassificationclusteringData Miningmachine learningmanifold learning and dimension reductionmatrix lowrank approximationPattern Miningخوشه بندیداده Read More →

تابع برش بیتی برای ماتریس اعداد صحیح

عنوان انگلیسی: Bit-slicing function for integer matricesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۹۰کلید واژه ها:bit slicingbit vectorCommunicationsdata importDigital Signal ProcessingdspField-Programmable Gate ArrayFPGAmatrixrearrange bitssignal processingاف پی Read More →