تخمین نرمال معکوس

عنوان انگلیسی: Approximating the Inverse Normalزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۹۹کلید واژه ها:beasleyspringermoro algorithmfinanceFinancial Engineeringinverse normalmonte carlonormal distributionprobabilitystatisticsالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب تصادفیتحلیل Read More →

مرز مؤثر مارکویتز

عنوان انگلیسی: Markowitz Efficient Frontierزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۷۹کلید واژه ها:efficient frontierfinanceFinancial Engineeringfinancial mathematicsmean standard deviationmean varianceportfolio managementPortfolio Optimizationبازار بورسبازده سبد داراییبهینه سازیبهینه Read More →