نتایج جستجو برای «fem»

عنوان انگلیسی: طراحي ساختار بهينه روتور موتور آهنرباي دائم دروني با استفاده از روش مبتني بر FEM براي كاربرد خودروي برقي
لینک: http://codesara.ir/content/psc2011-169
لینک کوتاه: http://codesara.ir/psc2011-169
لینک خارجی: http://www.matlabsite.com/2496/psc2011-2.html
تعداد کلیک: 1099
عنوان انگلیسی: Plane Stress Rectangular Parametric FEM
لینک: http://codesara.ir/content/m1416803-plane-stress-rectangular-parametric-fem
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1416803
تعداد کلیک: 1079
عنوان انگلیسی: Isoparametric Hexahedral Solid FEMs
لینک: http://codesara.ir/content/m1414498-isoparametric-hexahedral-solid-fems
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1414498
تعداد کلیک: 1291
عنوان انگلیسی: Plate Bending
لینک: http://codesara.ir/content/m1417025-plate-bending
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1417025
تعداد کلیک: 1172
عنوان انگلیسی: Parametric Triangular Plane Stress FEMs
لینک: http://codesara.ir/content/m1416702-parametric-triangular-plane-stress-fems
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1416702
تعداد کلیک: 198
عنوان انگلیسی: Postprocessing in FEM
لینک: http://codesara.ir/content/m1417136-postprocessing-in-fem
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1417136

تولباکس (جعبه ابزار) اجزای محدود – نسخه 2.1