تولباکس (جعبه ابزار) اجزای محدود – نسخه ۲٫۱

عنوان انگلیسی: Finite Element Toolbox 2.1زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۴۴۰کلید واژه ها:differential equationsellipticfefeafemfinite elementFinite Elementsgalerkinlineartoolboxاجزای محدودالمان محدودحل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئیحل Read More →

FEM پارامتری مستطیلی تنش صفحه

عنوان انگلیسی: Plane Stress Rectangular Parametric FEMزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۳۰کلید واژه ها:Finite Elementsmechanical enmechanical modelingparametric planeplane stresspolynomialrectangularاجزای محدودالمان محدودحل عددی معادلات دیفرانسیل Read More →

FEM جامد شش گوش ایزوپارامتریک

عنوان انگلیسی: Isoparametric Hexahedral Solid FEMsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۴۴کلید واژه ها:Finite Elementsgauss legendrehexahedralisoparametricmechanical modelingsolidاجزای محدودالمان محدودحل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئیحل Read More →

FEM صفحه رایسنر میندلین مستطیلی پارامتری

عنوان انگلیسی: Parametric Rectangular Reissner Mindlin Plate FEMزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۱۲کلید واژه ها:Finite Elementskirchoffmechanical modelingmindlinparametric platerectangularreissnerاجزای محدودالمان محدودحل عددی معادلات دیفرانسیل با Read More →

FEM تنش صفحه مثلثی پارامتری

عنوان انگلیسی: Parametric Triangular Plane Stress FEMsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۴۶کلید واژه ها:finite elementFinite Elementsmechanical modelmechanical modelingparametricplane stresstriangularاجزای محدودالمان محدودحل عددی معادلات دیفرانسیل Read More →

پس پردازش در FEM

عنوان انگلیسی: Postprocessing in FEMزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۸۳کلید واژه ها:Finite Elementsاجزای محدودالمان محدودحل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئیحل عددی معادلات دیفرانسیل Read More →

FEM صفحه رایسنر-میندلین ایزوپارامتریک

عنوان انگلیسی: Isoparametric Reissner-Mindlin Plate FEMزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۶۴کلید واژه ها:Finite Elementsisoparametricisoparametric platemechanical modelingmindlinplatereissnerاجزای محدودالمان محدودحل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئیحل Read More →