واسط کاربری تکی متلب به اکسل

عنوان انگلیسی: MATLAB-Excel Single Interfaceزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۰۴۰کلید واژه ها:data exportdata importdemoexcel link com net builder dll vba deploy interface single commoexternal Read More →

واسط پیاده سازی Niederreiter GSL

عنوان انگلیسی: Interface to Niederreiter GSL implementationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۹۶کلید واژه ها:external interfaceExternal Interface in MATLABgslinterfaceInterface in MATLABmatlabniederreiterاینترفیس خارجیاینترفیس خارجی در متلباینترفیس Read More →

واسط پیاده سازی Sobol GSL

عنوان انگلیسی: Interface to Sobol GSL implementationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۱۵کلید واژه ها:external interfaceExternal Interface in MATLABgslinterfaceInterface in MATLABmatlabsobolاینترفیس خارجیاینترفیس خارجی در متلباینترفیس Read More →

IO خارجی و بلوک حالت اطلاعات

عنوان انگلیسی: External IO and State Information Blockزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۷۲کلید واژه ها:code generationCode VerificationCode Verification in MATLABembedded codeexternalinputlistoutputProgram Verificationrealtime workshopsimulinkstateverificationاعتبارسنجی برنامهاعتبارسنجی Read More →

f77toM

عنوان انگلیسی: f77toMزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۵۶کلید واژه ها:external coding interfaceexternal interfaceExternal Interface in MATLABf77Interface in MATLABperltoolsutilitiesاینترفیس خارجیاینترفیس خارجی در متلباینترفیس در متلبپیاده Read More →