نمودار چندگانه

عنوان انگلیسی: Multiple Plotزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۹۴۸کلید واژه ها:data explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabaseexplorationgraphicsinteractionmultipleplotplotyyانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش داده در متلبجستجوی دادهداده کاویکاوش Read More →

نمایشگر سری های زمانی

عنوان انگلیسی: Time Series Viewerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۶۲۸کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABdata explorationdragdropexploreinteractiveplottelemetrytime seriesسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد Read More →

اکتشاف داده های چهار بعدی

عنوان انگلیسی: ۴D data explorationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۶۱کلید واژه ها:۴dcrosssectionsdata explorationgraphicalgraphicstime domainvolumic dataاکتشاف داده های چهار بعدی۴D data exploration فرم عضویت در Read More →

مرورگر تابع تعاملی

عنوان انگلیسی: Interactive function explorerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۵۱کلید واژه ها:datadata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabaseexplorationexploregraphicalgraphical displayinteractionانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش داده در متلبجستجوی Read More →

برش تصویر

عنوان انگلیسی: FigCropزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۲۶کلید واژه ها:cropdatadata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabaseexplorationfigcropfiguregraphicalinteractiontrimانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش داده در متلبجستجوی دادهداده کاویکاوش دادهبرش Read More →

شکل ماوس پسند

عنوان انگلیسی: Mouse-friendly FIGUREزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۴۳کلید واژه ها:axesdata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabasefiguregraphicspanplotscrollscrollwheelzoomانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش داده در متلبجستجوی دادهداده کاویکاوش Read More →

خواندن VRML 2.0 به متلب ۷

عنوان انگلیسی: Read VRML 2.0 to Matlab 7زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۵۶کلید واژه ها:data explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabasegeometrygraphical data explorationgraphicsmatlab 7vrmlvrml2انبار دادهپایگاه Read More →

رسم یک هیستوگرام تک متغیره گره بندی شده

عنوان انگلیسی: Plot a ‘grouped’ univariate histogramزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۶۱کلید واژه ها:datadata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabaseexplorationgraphicalgroupedhistograminteractionplotانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش داده در Read More →

ماوس تعاملی

عنوان انگلیسی: Interactive Mouseزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۲۸۷کلید واژه ها:cursordata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabaseexplorationinteractivemousepanviewzoomانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش داده در متلبجستجوی دادهداده کاویکاوش Read More →

ذره بین (بزرگ نما)

عنوان انگلیسی: Magnifierزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۸۰کلید واژه ها:datadata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabaseexplorationgraphicalmagnificationpixelpixelzoomzoomانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش داده در متلبجستجوی دادهداده کاویکاوش دادهذره Read More →