دموی تعقیب یک بعدی با استفاده از بیشینه سازی امید ریاضی

عنوان انگلیسی: Expectation Maximization 1D Tracking Demoزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۳۱کلید واژه ها:expectation maximizationmachine learningmodel order selectionoptimizationtrackingUnsupervised Learningخوشه بندیداده کاویشناسایی الگوکلاس بندیهوش مصنوعییادگیری Read More →

GUI مدل سازی مخلوط گاوسی (GMM DEMO)

عنوان انگلیسی: Gaussian Mixture Modeling GUI (GMM DEMO)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۰۲۷کلید واژه ها:demoGaussian Mixturegmmguiimage processingmathematicsoptimizationsignal processingstatisticsتجزیه و تحلیل خوشه ایداده کاویمدل احتمالمدل Read More →

الگوریتم EM برای مدل mixture گوسی

عنوان انگلیسی: EM algorithm for Gaussian mixture modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۳۸۳کلید واژه ها:Automatic ClassificationclusteringData MiningemgaussianGaussian Mixturegmmmachine learningmixturemleUnsupervised Learningتجزیه و تحلیل خوشه ایخوشه Read More →

الگوریتم بیشنیه سازی امید ریاضی یا EM برای توزیع گوسی (نرمال) معکوس دو متغیره

عنوان انگلیسی: Expectation-Maximization algorithm for bi-variate Normal Inverse Gaussian distributionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۷۶کلید واژه ها:bivariate normal inverse gaussianemexpectation maximizationfinanceFinancial Engineeringnigprobabilitysimulationstatisticsتحلیل مالیتحلیل مالی Read More →

افزایش کارایی مدل mixture گوسی با CUDA

عنوان انگلیسی: Expectation Maximization of Gaussian Mixture Models via CUDAزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۹۴۶کلید واژه ها:Automatic ClassificationclusteringcudaData MiningEconomicsEconomics in MATLABemexpectation maximizationGaussian MixturegmmgpuGrid computinghpckmeansmachine Read More →

HMRF-EM-image

عنوان انگلیسی: HMRF-EM-imageزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۱۸کلید واژه ها:expectationmaximization image segmentation machine learning markov random field pattern recognitionmachine learningpattern recognitionاستخراج ویژگیبازشناخت الگوتشخیص الگوتشخیص Read More →

روش کالیبراسیون برای مدل شوارتز اسمیت

عنوان انگلیسی: Calibration Method for the Schwartz-Smith Modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۴۳۵کلید واژه ها:commoditiesEconometricsEconomicsfinanceFinancial Engineerigkalman filterkalman smoothingKFlinear quadratic estimationLQEPrediction Problemsschwartzsmith modelاقتصاداقتصاد و مالیاقتصادسنجیتخمین Read More →

gaussian_mixture_model.m

عنوان انگلیسی: gaussian_mixture_model.mزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۰۹کلید واژه ها:Classificationclusteringdata modellingemestimationexpectation maximizationgaussianGaussian Mixturemixture modelstatisticsتجزیه و تحلیل خوشه ایداده کاویمدل احتمالمدل مخلوط گوسیمدل های آماریمدل Read More →