درک زاویه اویلر

عنوان انگلیسی: Understanding the Euler Anglesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۲۷کلید واژه ها:aerodefaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABco ordinateeuler angleflight dynamicsreference framesrotationسیستم های پروازیکاربرد متلب در Read More →

DCM برای زوایای اویلر

عنوان انگلیسی: DCM from Euler anglesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۵۳کلید واژه ها:aerodefaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABdirection cosine matrixrotations around xrollypitch and zyawسیستم های پروازیکاربرد Read More →

نمایش انیمیشنی دوران های اویلری

عنوان انگلیسی: animEulerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۰۹کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABanimationdemodirection cosineseuler anglesسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد متلب در Read More →

ژیروسکوپ – قطب نمای ژیروسکوپی

عنوان انگلیسی: Gyroscope-Gyrocompassزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۳۵کلید واژه ها:classical mechanicseuler anglesgyrocompassGyroscopegyroscope gyrocompasslagrange functionlarge rotationsاصل بقای تکانه زاویه‌ایبقای تکانه زاویه ایتحلیل جایرو در متلبجایروجایروسکوپدینامیکژیروسکوپشتاب Read More →

CapSim – موتور فیزیک متلب

عنوان انگلیسی: CapSim – the MATLAB physics engineزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۷۲۱کلید واژه ها:collision detectioncontactEconomicsEconomics in MATLABfrictionMATLAB for Economicsphysicssimulationاقتصادتحلیل اقتصادیتحلیل اقتصادی در متلبعلوم Read More →

شبیه سازی جسم صلب با جرم ثابت و شش درجه آزادی

عنوان انگلیسی: MATLAB simulation of fixed-mass rigid-body 6DOFزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۱۶کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلaerodefaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABaircraftairplanebodyDifferential Equationdifferential equationsmatlaboderigidاجسام پروازیتحلیل Read More →