درک زاویه اویلر

عنوان انگلیسی: Understanding the Euler Anglesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۲۸کلید واژه ها:aerodefaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABco ordinateeuler angleflight dynamicsreference framesrotationسیستم های پروازیکاربرد متلب در Read More →

DCM برای زوایای اویلر

عنوان انگلیسی: DCM from Euler anglesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۵۳کلید واژه ها:aerodefaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABdirection cosine matrixrotations around xrollypitch and zyawسیستم های پروازیکاربرد Read More →

نمایش انیمیشنی دوران های اویلری

عنوان انگلیسی: animEulerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۱۱کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABanimationdemodirection cosineseuler anglesسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد متلب در Read More →

CapSim – موتور فیزیک متلب

عنوان انگلیسی: CapSim – the MATLAB physics engineزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۷۲۴کلید واژه ها:collision detectioncontactEconomicsEconomics in MATLABfrictionMATLAB for Economicsphysicssimulationاقتصادتحلیل اقتصادیتحلیل اقتصادی در متلبعلوم Read More →

کلاسیفایر نایو بیز (Naïve Bayes)

عنوان انگلیسی: Naive Bayes Classifierزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۹۱۹کلید واژه ها:finite element methodmachine learningmode shapesnatural frequencies and buckling load of beamscolumnsخوشه بندیداده کاویشناسایی Read More →

تولباکس (جعبه ابزار) ژئودزیک

عنوان انگلیسی: Geodetic Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۷۹۸کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABanglecoordinatecoordinatesdateearth sciencegeodesygeodeticgeomaticsgpsgps weekjulianmathematicsmeasurementoptimizationstatisticsstatistics surveyingسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد Read More →