حل معادلات دیفرانسیل با تابع S

عنوان انگلیسی: Differential Eqation Solution through S-functionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۷۶۵کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلDifferential Equationdifferential equation solutionmathematicsMechanical Engineeringodephysicssfunctionاستاتیکالکترونیکالکتریسیتهتحلیل سازهترمودینامیکحل ODE در Read More →

متعادل کننده پارامتری ۷ بانده

عنوان انگلیسی: ۷-band Parametric Equalizerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۶۲کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم ها۷ bandeqequalizerfilter analysisFilter Designfiltersguiparametricsignal processingپردازش سیگنالسیگنال ها و سیستم Read More →

حل معادله دیفرانسیل

عنوان انگلیسی: Differential equation solutionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۵۱کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلDifferential Equationdifferential equationsfunctionsmathematicsodeode45حل ODE در متلبحل عددی ODE در متلبحل Read More →

فیلتر قفسه بندی

عنوان انگلیسی: Bass _ Treble Shelving Filterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۱۳کلید واژه ها:audio processingbass shelfeqequalizationshelving iir filtertreble shelfVideo Processingبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپردازش سیگنال Read More →

پاندول دوگانه

عنوان انگلیسی: double pendulumزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۱۷کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلDifferential Equationguiodependulumphysicsrunge kuttasimmechanicssimulationحل ODE در متلبحل عددی ODE در متلبحل معادلات Read More →

rndvar

عنوان انگلیسی: rndvarزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۶۸کلید واژه ها:expectationmeanmonte carlopdfrandom variableالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب تصادفیروش مونت‌کارلوشبیه سازی تصادفیفرایندهای تصادفیلاس وگاسمونت کارلونمونه‌گیری Read More →

Nova- محیط Mod

عنوان انگلیسی: Nova – Mod Environmentزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۳۳کلید واژه ها:audio processingsound gui signal math lfo chorus flanger noise eq play acquisitiVideo Read More →

متعادل کننده، audioplayer، GUI

عنوان انگلیسی: Equalizer, audioplayer, GUIزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۸۰کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم هاdaqDAQ Carddata acquisitiondspeqequalizerFilter Designguiiirmeasurementplayersignal processingsliderاندازه گیریاندازه گیری الکتریکیپردازش سیگنالجمع Read More →

فیلتر پایین گذر

عنوان انگلیسی: Low pass filtrationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۱۸کلید واژه ها:audio processingConvolutionfunctional analysislow pass hi cut filter convolution eqVideo Processingبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپردازش Read More →

فیلتر IIR شکافی قله ای

عنوان انگلیسی: Peaking _ Notch IIR Filterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۸۶کلید واژه ها:audio processingeqequalizationiir filternotchpeakingVideo Processingبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپردازش سیگنال های ویدئوییپردازش ویدیودوربین Read More →