آزیموت (Azimuth) خورشیدی و تخمین ارتفاع

عنوان انگلیسی: Solar Azimuth and Elevation Estimationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۷۳۳کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABaltaltitudeastronomyazazimuthdarineclipticelelevationequitorialgeodeticgmtjdjulian datekoblicklatlatitudelonlongitudesolarsunutcسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا Read More →

مدیریت مسیریابی FlightGear

عنوان انگلیسی: FlightGear Route Managerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۱۲۹کلید واژه ها:aircraftairplaneflight simulatorflightgearroute managerroutingsimulationsocket connectionاجسام پروازیتحلیل و طراحی هواپیماسفینهفضانوردیمهندسی هوا فضاهوا فضاهوا و فضاهواپیماهوانوردیمدیریت Read More →

مدل سیستم تامین سوخت در SimHydraulics

عنوان انگلیسی: Fuel Supply System Model in SimHydraulicsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۴۵کلید واژه ها:automationControl SystemsControl theoryfuel controllerfuel supplyfuel systemphysical modelingsimhydraulicssimscapeSystems theoryاتوماسیونسیالاتسیالات هیدرولیکیسیستم های Read More →

رسم نمودار ضخامت یخ قطب جنوب یا ارتفاع سطح

عنوان انگلیسی: Plot Antarctic ice thickness or surface elevationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۴۴کلید واژه ها:GeologyMATLAB for Geologyچینه شناسیدیرین شناسیزمین‌شناسیژئوتکنیکسنگ شناسیعلوم زمینکاربرد متلب در Read More →

ماه آزیموت (Azimuth) و الگوریتم تخمین ارتفاع

عنوان انگلیسی: Lunar Azimuth and Altitude Estimation Algorithmزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۰۳۵کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABaltaltitudeastronomyazazimuthdarinelelevationgmtjdjulian datekoblicklatlatitudelonlongitudelunarmoonutcسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی Read More →

سیستم های ردیابی ماهواره بر پایه GUI

عنوان انگلیسی: GUI based Satellite Tracking Systemزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۰۱کلید واژه ها:aerodefaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABazimuthelevationsatellite trackingtleسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا Read More →

طرح معادله کروی سه بعدی

عنوان انگلیسی: ۳D spherical equation plotزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۱۲کلید واژه ها:Antenna ArrayAntenna Designآرایه آنتنیالکترومغناطیسطراحی آنتنمخابرات میدان ها و امواجمهندسی برقمهندسی برق مخابراتمهندسی Read More →