حرکت میانگین moving_average v3.1 (Mar 2008)

عنوان انگلیسی: moving_average v3.1 (Mar 2008)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)توضیحات:Smooths a matrix (with/without NaN’s) via recursive moving average method and eliminates data gaps. MOVING_AVERAGE(X,F) smooths Read More →

مشخص کردن تعداد اجزای لبه و گوشه

عنوان انگلیسی: Identify edge and corner element numbersزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۲۰کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABboundary elements numbersidentify boundary elements of matrixmathematicsmatrixسیستم Read More →

دوبخشی بلندترین لبه بازگشتی

عنوان انگلیسی: Recursive longest-edge bisectionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۸۱کلید واژه ها:femFinite Elementssimulationاجزای محدودالمان محدودحل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئیحل عددی معادلات دیفرانسیل Read More →