تابع محاسبه بهره وری اسوالد (Oswald)

عنوان انگلیسی: Oswald efficiency estimation functionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۱۱کلید واژه ها:aerodynamicsaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABaircraftaircraft designسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد Read More →

منحنی ROC

عنوان انگلیسی: ROC curveزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۷۳۲کلید واژه ها:by definitioncurveCurve FittingDecision MakingDecision Support SystemDMDSSFunction ApproximationFunction FittingMCDMprobabilityreceiver operating characteristicsrocstatisticsthe efficiency is the fraction Read More →