نتایج جستجو برای «efficiency»

تعداد کلیک: 2119
عنوان انگلیسی: Oswald efficiency estimation function
لینک: http://codesara.ir/content/m1041482-oswald-efficiency-estimation-function
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1041482
تعداد کلیک: 1512
عنوان انگلیسی: Oswald efficiency estimation function
لینک: http://codesara.ir/content/m1027292-oswald-efficiency-estimation-function
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1027292
تعداد کلیک: 1614
عنوان انگلیسی: ROC curve
لینک: http://codesara.ir/content/m1199445-roc-curve
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1199445
تعداد کلیک: 912
عنوان انگلیسی: M-PSK Table generator
لینک: http://codesara.ir/content/m1662651-m-psk-table-generator
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1662651

تابع محاسبه بهره وری اسوالد (Oswald)