نتایج جستجو برای «eeg»

تعداد کلیک: 1148
عنوان انگلیسی: Biomed Reader + Video Reader
لینک: http://codesara.ir/content/m1071620-biomed-reader-video-reader
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1071620
عنوان انگلیسی: افزایش دقت طبقه بندي سیگنال هاي EEG به کمک گزینش ویژگی هاي مؤثر بر مبناي الگوریتم ژنتیکو استفا د ه از روش ترکیب طبقه بندها
لینک: http://codesara.ir/content/icee2012-470
لینک کوتاه: http://codesara.ir/icee2012-470
لینک خارجی: http://www.matlabsite.com/2437/icee2012-5.html
عنوان انگلیسی: بازشناسی حالت های مختلف احساسی با استفاده از سیگنال EEG
لینک: http://codesara.ir/content/icee2012-256
لینک کوتاه: http://codesara.ir/icee2012-256
لینک خارجی: http://www.matlabsite.com/2411/icee2012-3.html
تعداد کلیک: 1165
عنوان انگلیسی: Multiscale Permutation Entropy (MPE)
لینک: http://codesara.ir/content/m1339702-multiscale-permutation-entropy-mpe
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1339702
تعداد کلیک: 1098
عنوان انگلیسی: Complete Higuchi Fractal Dimension Algorithm
لینک: http://codesara.ir/content/m1473893-complete-higuchi-fractal-dimension-algorithm
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1473893

Brain-Robot interface: distinguishing left and right hand EEG signals through SVM