تشخیص لبه با مشتقات غیر خطی

عنوان انگلیسی: Edge detection by nonlinear derivativesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۵۰۰کلید واژه ها:computer visiondenoisingderivativeDigital Image Processingedge confidenceedge detectionedge localizationedge reference mapimage analysisimage processingimage Read More →

لبه یاب کنی (Canny)

عنوان انگلیسی: Canny Edge Detectionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۵۲کلید واژه ها:cannycanny edge detection matlabcanny matlabConvolutionDigital Image Processingedgeedge detectionedge detection matlabedge matlabfunctional analysisimage processingpdf417استخراج Read More →

لبه یاب سوبل

عنوان انگلیسی: ۴-D Sobel Edge Detectionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۳۵کلید واژه ها:۴dDigital Image Processingedgeedge detectionimage processingsobelاستخراج لبهپردازش تصویرپردازش تصویر در متلبپردازش تصویر دیجیتالتشخصی Read More →

کاربرد گراف

عنوان انگلیسی: Graph manipulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۹۰۸کلید واژه ها:BioinformaticsBioinformatics Toolboxgraph manipulationgraph theorygraphsاطلاعات زیستیبیوانفورماتیکتحلیل داده های پزشکیتحلیل داده های زیستیتولباکس بیوانفورماتیکزیست داده ورزیزیست Read More →

فیلتر آشکارساز لبه PLUS

عنوان انگلیسی: PLUS Edge Detection Filterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۳۶کلید واژه ها:Digital Image Processingedge detectionfilteringimage processingplus sdgd edge detection filter image second derivative Read More →

حداکثر کاردینالیتی تطبیق

عنوان انگلیسی: Maximum Cardinality matchingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۰۷کلید واژه ها:biotechfinanceFinancial Engineeringgraphsmathematicsmaximal cardinalitymcm maximum cardinality matchingoptimizationstatisticsتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی و Read More →