کنترل بازخورد سیستم های دینامیک, Fifth Ed

عنوان انگلیسی: Feedback Control of Dynamic Systems, Fifth Edزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۶۳کلید واژه ها:automationcontrol designControl SystemsControl theorydynamic systemsfeedback controlSystems theoryاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی Read More →

تجزیه و تحلیل سیگنال دینامیک

عنوان انگلیسی: Dynamic Signal Analyzerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۳۲کلید واژه ها:automationControl SystemsControl theorydynamic signal analyzer frequency response control loopSystems theoryاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی الکترونیکمهندسی Read More →