ویرایش شده الگوریتم فاصله

عنوان انگلیسی: Edit Distance Algorithmزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۵۶کلید واژه ها:algorithmBellmancomparedistancedynamic programmingeditmarkov decision processmathematicsOptimal Controlsearchstringstring searchبرنامه ریزی پویابلمنبهینه سازی دینامیکیفرایند تصمیم گیری مارکوفکنترل Read More →

بهینه سازی پویا

عنوان انگلیسی: Dynamic Optimizationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۳۱کلید واژه ها:Bellmancontrolsdynamic optimizationdynamic programmingfixed final timemarkov decision processOptimal Controlparameter optimzationبرنامه ریزی پویابلمنبهینه سازی دینامیکیفرایند تصمیم Read More →

مسأله کوله پشتی باینری (صفر و یک)

عنوان انگلیسی: ۰-۱ Knapsackزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۴۶کلید واژه ها:۰۱ knapsackBellmandynamic programmingknapsackmarkov decision processOptimal Controlبرنامه ریزی پویابلمنبهینه سازی دینامیکیفرایند تصمیم گیری مارکوفکنترل بهینهکنترل Read More →

یافتن مسیر بهینه روی زمین

عنوان انگلیسی: Finding optimal path on a terrainزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۰۷کلید واژه ها:Bellmandynamic programmingmarkov decision processOptimal Controloptimal pathshortest pathshortst pathالگوریتم بلمن-فوردالگوریتم جانسونالگوریتم Read More →

کنترل پیش بین

عنوان انگلیسی: Model Predictive Controlزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۸۹۷کلید واژه ها:dynamicModel Predictive Controlmoving horizonMPCnonlinearnonlinear programmingoptimizationweb serviceتئوری کنترلسیستم دینامیکیکنترل پیش‌بینانه مدلکنترل چند متغیرهکنترل خطیکنترل Read More →