رمزگشای DTMF

عنوان انگلیسی: DTMF decoderزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۴۵کلید واژه ها:dspdtmfdtmf decoderfrequencysignal processingVerilog HDLVHDLVHSIC Hardware Description Languagewave formتوصیف مدارهای مجتمع سرعت بالازبان توصیف سخت Read More →

ژنراتور DTMF با استفاده از TI C6711 DSK

عنوان انگلیسی: DTMF generator using TI C6711 DSKزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۶۳کلید واژه ها:Applications of Fixed-Pointaudio processingc6711 dskDigital Signal Processingdspdtmf generatorFixed-PointFixed-Point Toolboxrapid prototyingState Read More →

شبیه ساز نویز و فیلتر DTMF

عنوان انگلیسی: DTMF Filtering and Noise Simulatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۲۲کلید واژه ها:dspdtmf noise filteringOscillatorsignal processingtoneاسیلاتوربرقجریان متناوبقدرتمدار الکتریکیموج سینوسیموج مربعینوساننوسان ساز غیرخطینوسان‌سازشبیه ساز Read More →

رمزگذار-رمزگشای DTMF

عنوان انگلیسی: DTMF Encoder-Decoderزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۶۱کلید واژه ها:audio processingdecoderdtmfencodermfvsignal processingVideo Processingمحیط توسعه، ویرایش، به کمک، لینکرمزگذار-رمزگشای DTMFDTMF Encoder-Decoder فرم عضویت در Read More →

ژنراتور و گیرنده DTMF

عنوان انگلیسی: DTMF generator and receiverزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۸۲کلید واژه ها:CommunicationsDigital Signal Processingdspdtmfdual tonemulti frequencysimulinkState FlowStateflowاستیت فلوبرنامه نویسی گرافیکیپردازش دیجیتالپردازش سیگنالپردازش سیگنال Read More →

رمزگذار-رمزگشای DTMF (تولید و شناسایی)

عنوان انگلیسی: DTMF Encoder-Decoder (Generation and Detection)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۶۴کلید واژه ها:decoderdetectorDigital Signal Processingdspdtmfdualencoderfrequencygeneratormultitoneپردازش دیجیتالپردازش سیگنالپردازش سیگنال دیجیتالپردازش سیگنال گسسته زماندی اس Read More →