نتایج جستجو برای «dsp»

تعداد کلیک: 2638
عنوان انگلیسی: DSP Code Verification using UDP
لینک: http://codesara.ir/content/m1094834-dsp-code-verification-using-udp
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1094834
تعداد کلیک: 2452
عنوان انگلیسی: Code Verification using RTDX
لینک: http://codesara.ir/content/m1094612-code-verification-using-rtdx
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1094612
تعداد کلیک: 843
عنوان انگلیسی: Profiling DSP Code on a TI DM6437
لینک: http://codesara.ir/content/m1285026-profiling-dsp-code-onti-dm6437
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1285026
عنوان انگلیسی: پیاده سازی بهینه الگوریتم ربیت روی ریز پردازنده ی DSP -16 بیتی
لینک: http://codesara.ir/content/icee2012-014
لینک کوتاه: http://codesara.ir/icee2012-014
لینک خارجی: http://www.matlabsite.com/2404/icee2012.html

بررسی صحت کد DSP با استفاده از UDP