ترجمه DNA

عنوان انگلیسی: dnaTranslateزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۸۲کلید واژه ها:bioBioinformaticsBioinformatics Toolboxbiologybiotechdnadna translationfunctiongenometranslatetranslationاطلاعات زیستیبیوانفورماتیکتحلیل داده های پزشکیتحلیل داده های زیستیتولباکس بیوانفورماتیکزیست داده ورزیزیست شناسیزیست شناسی Read More →

بررسی محل های اتصال DNA پروتئین از اطلاعات زوج های به هم متصل پایانی Chip-Seq

عنوان انگلیسی: Exploring Protein-DNA Binding Sites from Paired-End ChIP-Seq Dataزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۵۶کلید واژه ها:BioinformaticsBioinformatics Toolboxchip-seqpaired end short readpeak detectionwaveletاطلاعات زیستیبیوانفورماتیکتحلیل داده Read More →

DNAmusic2 -موسیقی زنده با King و Angus

عنوان انگلیسی: DNAmusic2 – The life music by King and Angusزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۳۹کلید واژه ها:Bioinformaticsdata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabasegameاطلاعات زیستیانبار Read More →

DNAmusic3 -موسیقی زنده با Takahashi و Miller

عنوان انگلیسی: DNAmusic3 – The life music by Takahashi and Millerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۱۴کلید واژه ها:Bioinformaticsdata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabasegameاطلاعات زیستیانبار Read More →

DNAmusic1 -موسیقی زنده با Nobuo Munakata

عنوان انگلیسی: DNAmusic1 – the life music by Nobuo Munakataزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۱۹کلید واژه ها:Bioinformaticsdata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabasegameاطلاعات زیستیانبار دادهبیوانفورماتیکپایگاه Read More →

MotifCatcher

عنوان انگلیسی: MotifCatcherزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۹۷کلید واژه ها:Bioinformaticsguimonte carlomotifposition weight matrixpositionspecific scoring matrixscoring matrixsignal processingsimulationstatisticstranscription factor binding siteweight matrixالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم Read More →

گراف M

عنوان انگلیسی: MGraphزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۹۸کلید واژه ها:BioinformaticsBioinformatics Toolboxgraphical models for microarray data analysisprobabilitystatisticsاطلاعات زیستیبیوانفورماتیکتحلیل داده های پزشکیتحلیل داده های زیستیتولباکس بیوانفورماتیکزیست Read More →

امضای ژنومی با استفاده از FCGR

عنوان انگلیسی: Genomic signature using FCGRزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۹۸کلید واژه ها:BioinformaticsBioinformatics Toolboxchaos game representationdnagenomic signaturevisualizationاطلاعات زیستیبیوانفورماتیکتحلیل داده های پزشکیتحلیل داده های زیستیتولباکس Read More →

آنالیز LRE داده های PCR زمان واقعی

عنوان انگلیسی: LRE analysis of Real Time PCR dataزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۸۳۹کلید واژه ها:gene expressionlre analysispcrreal time pcrSpreadsheetSPSSاسپرید شیتاسپریدشیتاکسلجدولجدول بندیدادهصفحه گستردهمایکروسافت اکسلنرم‌افزارهای Read More →