نتایج جستجو برای «distribution»

تعداد کلیک: 1512
عنوان انگلیسی: Estimating three parameters of Weibull distribution
لینک: http://codesara.ir/content/m1224630-estimating-three-parameters-of-weibull-distribution
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1224630
تعداد کلیک: 1220
عنوان انگلیسی: Random Numbers from a Discrete Distribution
لینک: http://codesara.ir/content/m1592583-random-numbers-fromdiscrete-distribution
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1592583

برازش تمام توزیعات احتمال پارامتری معتبر به داده ها