نتایج جستجو برای «discrete»

تعداد کلیک: 1527
عنوان انگلیسی: Discrete Distribution Random Sampler
لینک: http://codesara.ir/content/m1552107-discrete-distribution-random-sampler
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1552107
تعداد کلیک: 1425
عنوان انگلیسی: Random Numbers from a Discrete Distribution
لینک: http://codesara.ir/content/m1592583-random-numbers-fromdiscrete-distribution
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1592583

برازش تمام توزیعات احتمال پارامتری معتبر به داده ها