نمونه تصادفی توزیع گسسته

عنوان انگلیسی: Discrete Distribution Random Samplerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۱۲کلید واژه ها:Communicationsimage processingmachine learningstatisticsخوشه بندیداده کاویشناسایی الگوکلاس بندیهوش مصنوعییادگیری بانظارتیادگیری بدون نظارتیادگیری تقویتییادگیری Read More →

اعداد تصادفی از یک توزیع گسسته

عنوان انگلیسی: Random Numbers from a Discrete Distributionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۴۹کلید واژه ها:choosediscretedistributiongeneratemonte carlonoisenormrndnumberpickprobabilityrandrandirandnrandomvariableالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب تصادفیروش مونت‌کارلوشبیه سازی Read More →