عملگر تعیین حوزه NameSpace

عنوان انگلیسی: NameSpace scoping operatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۵۹۳کلید واژه ها:Directory SearchDirectory Search in MATLABnamespacepackagepathscopescopingجستجوجستجو در متلبجستجوی دایرکتوریجستجوی دایرکتوری در متلبدایرکتوریدایرکتوری در متلبطبقه Read More →

نسخه ی نمایشی برداشت

عنوان انگلیسی: Demo Harvestزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۷۶کلید واژه ها:demoharvestdemosdevelopmdevelopment environmentnavigationجی پی‌ اسراهیابیژئودزیسیگنالمختصات دقیقموقعیت یابیناوبریناوبری ماهواره ایهدایتهدایت رادیویینسخه ی نمایشی برداشتDemo Harvest فرم Read More →

مدیر مینی پروژه – ارتقاء‌ فیکس سازگاری

عنوان انگلیسی: Miniproject manager — upgrade compatibility fixزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۷۴کلید واژه ها:development environmentminiproject upgrade compatibility bug fixProject Managementپروژهتحلیل ساختارمندتحلیل سامانه‌هاتحلیل نیازمندی‌هاکنترل Read More →

oct2ml

عنوان انگلیسی: oct2mlزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۸۴کلید واژه ها:conversionconvertexternal interfaceExternal Interface in MATLABInterface in MATLABoctavetranslatetranslationاینترفیس خارجیاینترفیس خارجی در متلباینترفیس در متلبپیاده سازی رابط Read More →

جعبه ابزار (تولباکس) نقشه سازی میدانی

عنوان انگلیسی: Field Mapping Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۲۵۹کلید واژه ها:b0Balanced histogram thresholdingdistortion correctionfield mappingMagnetic Resonance ImagingMRImultichannel rf coilsOtsu Methodtoolboxآستانه گذاری بر پایه Read More →

شبکه های عصبی فازی ART و ARTMAP

عنوان انگلیسی: Fuzzy ART and Fuzzy ARTMAP Neural Networksزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۱۸۳کلید واژه ها:Adaptive resonance theoryartARTMAPARTMAP فازیfuzzy art artmap adaptive resonance neural Read More →

مثال شمارنده

عنوان انگلیسی: Counter Exampleزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۵۳کلید واژه ها:applicationcountercountertimerdaqDAQ Carddata acquisitiondllexamplelinkedlinked librarymeasurementnational instrumentssignal processingtimerاندازه گیریاندازه گیری الکتریکیپردازش سیگنالجمع آوری دادهدریافت دادهکارت DAQمثال Read More →