نتایج جستجو برای «direct search»

تعداد کلیک: 1063
عنوان انگلیسی: Random Search Algorithm
لینک: http://codesara.ir/content/m1467072-random-search-algorithm
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1467072
تعداد کلیک: 4350
عنوان انگلیسی: Global Optimization with MATLAB
لینک: http://codesara.ir/content/m1193725-global-optimization-with-matlab
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1193725
تعداد کلیک: 1715
عنوان انگلیسی: Particle Swarm Optimization Toolbox
لینک: http://codesara.ir/content/m1598304-particle-swarm-optimization-toolbox
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1598304

طراحی کنترل زمان نشست حداقل با استفاده از روشهای بهینه سازی جستجوی مستقیم