الگوریتم جستجوی تصادفی

عنوان انگلیسی: Random Search Algorithmزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۹۹کلید واژه ها:algorithmglobalglobal optimizationlocalmachine learningoptimizationrandomsearchsimplestatisticsstochasticالگوریتم ازدحام ذراتالگوریتم بهینه سازیالگوریتم ژنتیکالگوریتم مورچگانبهینه سازی چند هدفهبهینه سازی Read More →

بهینه سازی یک سیستم تعلییق ستون جناق دوبل

عنوان انگلیسی: Optimization of a Double Wishbone Suspension Systemزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۹۸۹کلید واژه ها:۳danimationCrossoverdirect searchgenetic algorithmgenetic algorithmsglobal optimizationmutationoptimizationpattern searchsimmechanicssimulinkSuspension Systemvisualizationارتعاشارتعاشاتالگوریتم اجتماع ذراتالگوریتم Read More →

رویکردهای جدید برای بهینه‌سازی مقید در متلب

عنوان انگلیسی: New Approaches to Constrained Optimization in MATLABزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۱۹کلید واژه ها:Crossoverdirect searchgenetic algorithmglobal optimizationmutationnonsmoothoptimizationpattern searchالگوریتم اجتماع ذراتالگوریتم ازدحام ذراتالگوریتم Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:پردازش توابع تناسب

عنوان انگلیسی: Thesis:Preprocessing Fitness Functionsتعداد کلیک: ۵۹۵کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکتراگزارش آکادمیکدانلود رایگان پایان نامه:پردازش توابع تناسبThesis:Preprocessing Read More →

بهینه سازی عمومی با متلب

عنوان انگلیسی: Global Optimization with MATLABزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۵۲۶کلید واژه ها:Approximation AlgorithmsCrossoverCurve Fittingdirect searchFunction ApproximationFunction Fittinggenetic algorithmglobal optimizationglobal searchglobalsearchGraph algorithmsGrid computingMIMDMulticriteria Optimizationmultiobjective Read More →

بهینه سازی پورتفولیو واریانس میانگین با استفاده از GA و جستجوی الگو

عنوان انگلیسی: Mean-variance portfolio optimization using GA and PATTERNSEARCHزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۶۳کلید واژه ها:analysisCrossoverfinanceFinancial EngineeringFinancial Toolboxgenetic algorithmgenetic direct searchglobal optimizationmodelingmutationportfolio managementPortfolio Optimizationالگوریتم Read More →

جعبه ابزار ازدحام ذرات

عنوان انگلیسی: Particle Swarm Optimization Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۷۴۴کلید واژه ها:bfoa_psodirect searchemergencehihiiiiiMulticriteria Optimizationmultiobjective optimizationoptimal placementoptimizationParticle Swarm OptimizationpsoSwarm Intelligencetoolboxvoltage constraintآموزش الگوریتم PSOالگوریتم PSOالگوریتم Read More →