باندساز IQ

عنوان انگلیسی: IQ Baseband Builderزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۳۶۲کلید واژه ها:agilent 33509bagilent 33510bagilent 33511bagilent 33512bagilent 33519bagilent 33520bagilent 33521aagilent 33521bagilent 33522aagilent 33522bautomationbasebandcommunication waveformsCommunicationsCommunicaton Systemguii Read More →

سیستم های ارتباطی آنالوگ و دیجیتال

عنوان انگلیسی: Digital and Analog Communications Systems, 6eزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۵۵کلید واژه ها:analogcommunicationCommunicationsCommunicaton Systemdigitalengineering studentsintroductoryتحلیل سیستم های مخابراتی در متلبسیستم مخابراتیسیستم های Read More →

سیستم های ارتباطی آنالوگ و دیجیتال

عنوان انگلیسی: Digital and Analog Communications Systems, 5eزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۷۶کلید واژه ها:analogcommunicationCommunicationsCommunicaton Systemdigitalengineering studentsintroductoryتحلیل سیستم های مخابراتی در متلبسیستم مخابراتیسیستم های Read More →

مثال کدگشایی دستی رید-سالامون

عنوان انگلیسی: Manual Reed Solomon (RS) Decoding Exampleزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۹۷کلید واژه ها:CommunicationsCryptographyDecodingDecryptiondigital communicationsgalois fieldgfgf2manualreed solomonreedsolomonrssklarبازسازی دادهبازسازی داده های رمز شدهبازگشایی رمزدیکدینگرمزرمزگشاییرمزنگاریسیستم Read More →

مدولاسیون MFSK در نویز AWGN با دکودینگ Reed-Solomon

عنوان انگلیسی: MFSK modulation in AWGN noise, with Reed-Solomon decodingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۷۱کلید واژه ها:AWGNCommunicationsdemodulationmfskmodulationreedsolomon codingافزایش برد سیگنالپهنای باند کانالدمدولاتوردمدولاسیونسیگنالسیگنال اطلاعاتفرکانسمدولاتورمدولاسیونمدولاسیون MFSK Read More →

BPSK در حوزه زمان و حوزه فرکانس

عنوان انگلیسی: BPSK (time and frequency domain)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۰۱کلید واژه ها:Binary Phase-Shift KeyingbpskCommunicationsDigital Modulationmodulationsignal processingsimulationsimulinkwirelessفناوری اطلاعاتکدگذاریکدگذاری اختلاف فاز باینریمدولاسیونمدولاسیون دیجیتالمدولاسیون مبتنی Read More →

محاسبه نمودار خروج

عنوان انگلیسی: EXIT chart computationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۶۰کلید واژه ها:CommunicationsCommunicaton Systemdigital communicationsexit chartsmap algorithmsmaximum a posteriori algorithmssiso modulessoft output viterbi algorithmturbo receiversتحلیل Read More →