جعبه ابزار برای انتشار غیر خطی

عنوان انگلیسی: Nonlinear Diffusion Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۸۰۴کلید واژه ها:anisotropic diffusioncoherenceenhancing diffusConvolutionfilteringfunctional analysisnonlinear diffusionبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپیچشتحلیل تابعکانوولوشنمعادلات دیفرانسیلمهندسی برقهمگشتجعبه ابزار برای Read More →

جعبه ابزار فیلتر پیوستگی بهبود لبه های تصویر

عنوان انگلیسی: Image Edge Enhancing Coherence Filter Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۷۲۷کلید واژه ها:۲d3danisotanisotroanisotropic diffusioncoherence enhancingcoherenceenhancingcolorcomputer visiondenoisingdiffusiondiffusion filteringdiffusion schemeDigital Image Processingedgeedge enhancingeigen valueseigen Read More →

جعبه ابزار fanDTasia

عنوان انگلیسی: fanDTasia ToolBoxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۲۵کلید واژه ها:diffusion kurtosis imagingdiffusion tensor imagingdiffusion weighted mridkidtidwmridwmri simulationgenerate synthetic tensor fieldshigher order tensorsMagnetic Resonance Read More →

RAPID – یک پایپ لاین تضمین روتین برای تصویر برداری از پخش

عنوان انگلیسی: RAPID — a Routine Assurance Pipeline for Imaging of Diffusionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۷۱کلید واژه ها:diffusionMagnetic Resonance ImagingMRIquality assurancerapidام‌آرآیپرتونگاریپزشکیتجهیزات پزشکیتشدید مغناطیسیتصویربرداری Read More →

گزارش مدل پخش-جامپ یکنواخت

عنوان انگلیسی: Log-Uniform Jump-Diffusion Modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۳۰کلید واژه ها:financeFinancial Engineeringmonte carloالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب تصادفیتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبروش Read More →

ناهمسانگرد انتشار (Perona and Malik)

عنوان انگلیسی: Anisotropic Diffusion (Perona and Malik)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۱۶کلید واژه ها:”مهندسی سیالاتanisotropicdiffusionDigital Image Processingedge detectionfilteringgrayscaleHeat TransferHeat Transfer in MATLABImage Enhancementimage processingMagnetic Read More →

انتشار پیچیده

عنوان انگلیسی: Complex Diffusionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۸۱کلید واژه ها:complex diffusionenhancementimageImage Enhancementimage procelinearnon linearاصلاح تصویربازسازی تصویربهبود تصویربهبود کیفیت تصاویر دیجیتالبینایی ماشینپردازش تصاویر دیجیتالپردازش Read More →

مدل سازی مالی – فصل دوم – نوسانات ضمنی

عنوان انگلیسی: FinancialModelling_Ch2_ImpliedVolatilityزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۲۴کلید واژه ها:financeFinancial EngineeringFourier Transformhestonimplied volatilitylevyoption pricingsabrstochastic clockstochastic volatilityتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی و مالیعلوم Read More →