نتایج جستجو برای «differentiation»

تعداد کلیک: 773
عنوان انگلیسی: Pseudo spectral Differentiation on an Arbitrary Grid
لینک: http://codesara.ir/content/m1268198-pseudospectral-differentiation-on-an-arbitrary-grid
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1268198
تعداد کلیک: 745
عنوان انگلیسی: ChebyshevTools
لینک: http://codesara.ir/content/m1256536-chebyshevtools
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1256536
تعداد کلیک: 812
عنوان انگلیسی: Legendre Collocation Differentiation
لینک: http://codesara.ir/content/m1263570-legendre-collocation-differentiation
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1263570
تعداد کلیک: 2554
عنوان انگلیسی: Adaptive-Degree Polynomial Filter (Savitzky-Golay Filter)
لینک: http://codesara.ir/content/m1170955-adaptive-degree-polynomial-filter-savitzky-golay-filter
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1170955
تعداد کلیک: 646
عنوان انگلیسی: 2D and 3D Spectra of Savitzky-Golay Smoothing and Differentiation Filters
لینک: http://codesara.ir/content/m1364007-2d-and-3d-spectra-of-savitzky-golay-smoothing-and-differentiation-filters
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1364007

فیلتر چند جمله ای تطبیق-​​درجه (Savitzky-Golay) برای تفکیک داده