فیلتر چند جمله ای تطبیق-​​درجه (Savitzky-Golay)

عنوان انگلیسی: Adaptive-Degree Polynomial Filter (Savitzky-Golay Filter)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۶۰۴کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم هاadaptiveConvolutionDigital Signal Processingdspfilter analysisFilter Designfunctional analysispolynomial filtersavitzkygolay Read More →

ابزار چبیشف

عنوان انگلیسی: ChebyshevToolsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۷۳کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلchebyshevDifferential Equationdifferential equationsmathematicsodequasi inversespectral differentiationحل ODE در متلبحل عددی ODE در متلبحل Read More →

فیلتر تمایز و ملایم سازی Savitzky-Golay

عنوان انگلیسی: ۲D and 3D Spectra of Savitzky-Golay Smoothing and Differentiation Filtersزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۲۹کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم هاfilter analysisFilter Read More →

تفاضل منظم لژاندر

عنوان انگلیسی: Legendre Collocation Differentiationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۵۳کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلDifferential Equationdifferential equationsdifferentiationlegendremethodsnumericalodepolynomialsspectralحل ODE در متلبحل عددی ODE در متلبحل Read More →

شبه تمایز طیفی در یک شبکه خودمختار

عنوان انگلیسی: Pseudo spectral Differentiation on an Arbitrary Gridزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۰۵کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلcollocationDifferential Equationdifferential equationsdifferentiationnumericalodepseudospectralحل ODE در متلبحل Read More →