یک الگوریتم جدید برای طراحی مسیر

عنوان انگلیسی: New Algorithm of Path Planningزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۴۵۴کلید واژه ها:guimatlabMobile Robotnavigationpath planningبرنامه نویسی ربات های متحرکجی پی‌ اسراهیابیرباتربات انسان نماربات Read More →

کد متریک

عنوان انگلیسی: Code Metricsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۹۹کلید واژه ها:code metricscodemetricsdevelopmendevelopmentdevelopment environmentface detectionFace recognitionfxownloadsfxsearchimage processingutilitiesپردازش تصاویر چهرهپردازش تصویرپردازش تصویر در متلبتشخیص چهرهتشخیص چهره Read More →

اعتبار سنجی خودکار نرم افزار

عنوان انگلیسی: Automatic validation of softwareزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۳۷کلید واژه ها:developmentdevelopment environmentprogrammingReport Generatorsoftwaretestingunit testingvalidationارائه گزارش در متلبپایگاه دادهساخت گزارشقابلیت گزارش گیریگرفتن خروجیگزارشگزارش Read More →

ویرایش m فایل ها در Emacs

عنوان انگلیسی: Edit .m files in Emacsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۵۷کلید واژه ها:bugdevelopmentdevelopment environmenteditemacsgnuemacsProject Managementutilitiesپروژهتحلیل ساختارمندتحلیل سامانه‌هاتحلیل نیازمندی‌هاکنترل پروژهکیفیتمدل سازیمدل های توسعهمدیریت پروژهمدیریت Read More →

gui4gui

عنوان انگلیسی: gui4guiزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۶۱۸کلید واژه ها:modelingneural networkneural networkssimulationآموزش شبکه عصبیپرسپترون چند لایهساختار شبکه عصبیشبکه عصبیشبکه عصبی چند لایهشبکه عصبی مصنوعیطراحی Read More →

خلاصه فایل اکسل

عنوان انگلیسی: ExcelFileSummaryزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۸۱کلید واژه ها:descriptiondevelopmentdevelopment environmentexcelSpreadsheetSPSSsummaryutilitiesاسپرید شیتاسپریدشیتاکسلجدولجدول بندیدادهصفحه گستردهمایکروسافت اکسلنرم‌افزارهای صفحه گستردهخلاصه فایل اکسلExcelFileSummary فرم عضویت در خبرنامه کدسرا Read More →

ماژول physunits از FORTRAN

عنوان انگلیسی: physunits module from FORTRANزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۰۶کلید واژه ها:demodulationdevelopment environmentfortranMATLAB and FORTRAN Interfacemodulationtoolboxunits physunits fortranارتباط متلب و فرترنارتباط متلب و Read More →