قیمت گذاری اوراق بهادار مشتق شده با استفاده از متلب

عنوان انگلیسی: Pricing Derivatives Securities using MATLABزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۷۴کلید واژه ها:analysisderivatives securitiesfinanfinanceFinancial EngineeringFinancial Toolboxmathworksmodelingmonte carlopricingsecuritiesSpreadsheetSPSSwebinarاسپرید شیتاسپریدشیتاکسلالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب Read More →

محاسبه مشتقات، نسخه CN

عنوان انگلیسی: Calculation for Derivatives, CN versionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۰۵کلید واژه ها:derivativesfinanceFinancial Engineeringتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی و مالیعلوم مالیکاربرد Read More →

IAPWS_IF97 شکل فرم تابعی بدون لغرش

عنوان انگلیسی: IAPWS_IF97 functional form with no slipزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۲۴۸کلید واژه ها:chemistrycontrol designenergyengineeringenthalpyEntropyfluid mechanicshydrodynamicsiapwsif97information theorymodelingphysicspowerpropertiessaturatedsimulationsteamsubcooledsuperheatedthermodynamicswaterآنتروپیانتروپیبار اطلاعاتیبی نظمی و نظمتئوری اطلاعاتسنجش اطلاعاتسنجش Read More →

تشخیص لبه با مشتقات غیر خطی

عنوان انگلیسی: Edge detection by nonlinear derivativesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۵۰۰کلید واژه ها:computer visiondenoisingderivativeDigital Image Processingedge confidenceedge detectionedge localizationedge reference mapimage analysisimage processingimage Read More →

معادلات حرکت در فضای حالت

عنوان انگلیسی: Equations of Motion in State Spaceزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۷۳۶کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABautomotivecontrol designequation of motionsimulationstate spacesymbolicسیستم های پروازیکاربرد Read More →

کنترل کننده PID گسسته زمان با مرتبه کسری

عنوان انگلیسی: Discrete Fractional-Order PID Controllerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۴۰۹کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلautomationcfeControl SystemsControl theoryDifferential EquationFractional Calculusfractional controllerFractional DerivatieFractional IntegralFractional Integral Read More →

روش ماتریس برای توزیع-منظم ODEها و PDEها

عنوان انگلیسی: Matrix approach to distributed-order ODEs and PDEsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۷۶۶کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلComputational PhysicsComputational Physics in MATLABdifferentialDifferential Equationdiscretizationdistributedorder Read More →