محاسبه گر GUI مشتقات حقوق صاحبان سهام

عنوان انگلیسی: Matlab-GUI equity derivative calculatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۳۰کلید واژه ها:analysisderivative calculator guifinanceFinancial EngineeringFinancial Toolboxmodelingتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبجعبه ابزار مالیجعبه ابزار Read More →

فیلتر آشکارساز لبه PLUS

عنوان انگلیسی: PLUS Edge Detection Filterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۳۰کلید واژه ها:Digital Image Processingedge detectionfilteringimage processingplus sdgd edge detection filter image second derivative Read More →

تشخیص لبه با مشتقات غیر خطی

عنوان انگلیسی: Edge detection by nonlinear derivativesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۴۸۸کلید واژه ها:computer visiondenoisingderivativeDigital Image Processingedge confidenceedge detectionedge localizationedge reference mapimage analysisimage processingimage Read More →

طبقه بندی عصبی-فازی

عنوان انگلیسی: Neuro-fuzzy classifierزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۶۷۵کلید واژه ها:feature selectionmodelingneurofuzzy classifieroptimizationsystem identificationآمارتئوری سیستمتئوری کنترلروش های آماریسیستم های پویاشناساییشناسایی سیستمشناسایی سیستم غیرخطیمدل سازی Read More →

طبقه بندی عصبی-فازی

عنوان انگلیسی: Neuro-fuzzy classifierزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۶۸۹کلید واژه ها:feature selectionfuzzy logicFuzzy Logic Toolboxmodelingneurofuzzy classifieroptimizationsystem identificationسیستم استنتاج فازیسیستم خبرهمجموعه های فازیمنطق فازیمنطق فازی Read More →

طبقه بندی عصبی-فازی

عنوان انگلیسی: Neuro-fuzzy classifierزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۲۱۵کلید واژه ها:Data Miningfeature selectionmachine learningmodelingneurofuzzy classifieroptimizationsystem identificationانتخاب خاصیتانتخاب خواص مهمانتخاب ویژگیانتخاب ویژگی در متلبانتخاب ویژگی Read More →