تقریب گر چگالی هسته

عنوان انگلیسی: Kernel Density Estimatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۳۸۳کلید واژه ها:Applications of Fixed-Pointautomatic hitech bandwidth selectionFixed-PointFixed-Point Toolboxkernel density estimationkernel smoothingprobabilitystatisticstdsubha2010الگوریتم نقطه ثابتالگوریتم نقطه Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:روشهای تجزیه و تحلیل کمی تراکم پستان و بازسازی مدل سه بعدی

عنوان انگلیسی: Thesis:Breast Density Analysis-Quantitative Methods and 3D Model Reconstructionتعداد کلیک: ۲۴۲۹کلید واژه ها:University of californiaپایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکترامهندسی برقدانلود رایگان Read More →

تخمین برای پردازش های پنهان

عنوان انگلیسی: Estimation for Hidden Processesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۳۹کلید واژه ها:ConvolutionDeconvolutionfunctional analysishidden processesmodel selecnonparametric estimationprobabilitystatisticsبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپیچشتحلیل تابعکانوولوشنمعادلات دیفرانسیلمهندسی برقهمگشتتخمین برای Read More →

گزارش رسم چگالی

عنوان انگلیسی: Log Density Plotزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۱۴کلید واژه ها:EconometricsEconomicsfattailsfinanceFinancial EngineerigFinancial EngineeringlogdensitypdfreturnsStock Marketاقتصاداقتصاد و مالیاقتصادسنجیبازار بورسبازار سهامبهینه سازی سبد سهامبورسبورس سهامتحلیل مالیتحلیل Read More →

laplace.m

عنوان انگلیسی: laplace.mزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۲۶کلید واژه ها:۲d density3d densitydel2delsqdensityfinanceFinancial Engineeringlaplaciannonparametricstatisticsتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی و مالیعلوم مالیکاربرد متلب در Read More →

حمل و نقل ماسه ساحل عریض

عنوان انگلیسی: Longshore Sand Transport (LST)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۷۵کلید واژه ها:beachcurrentssedimentTransportationwavesارتباطاتترابریتوزیعجابجاییحمل و نقلرانندگیراهکاناللجستیکهدایت ترابریحمل و نقل ماسه ساحل عریضLongshore Sand Transport (LST) Read More →