نتایج جستجو برای «demo»

تعداد کلیک: 2141
عنوان انگلیسی: Gaussian Mixture Modeling GUI (GMM DEMO)
لینک: http://codesara.ir/content/m1448153-gaussian-mixture-modeling-gui-gmm-demo
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1448153
تعداد کلیک: 3607
عنوان انگلیسی: Feature Selection using Matlab
لینک: http://codesara.ir/content/m1359277-feature-selection-using-matlab
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1359277
تعداد کلیک: 1724
عنوان انگلیسی: NXT Scanner with Lego Mindstorms NXT
لینک: http://codesara.ir/content/m1330454-nxt-scanner-with-lego-mindstorms-nxt
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1330454
تعداد کلیک: 2670
عنوان انگلیسی: Boosting Demo
لینک: http://codesara.ir/content/m1048203-boosting-demo
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1048203
تعداد کلیک: 1318
عنوان انگلیسی: Motif Finding
لینک: http://codesara.ir/content/m1066344-motif-finding
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1066344

تعقیب اهداف چند گانه با استفاده از اطلاعات زاویه ای با استفاده از فیلتر ذره ای