مدولاسیون دلتا و مدولاسیون دلتاب تطبیقی

عنوان انگلیسی: Delta Modulation and Adaptive Delta Modulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۵۵کلید واژه ها:adaptive delta modulationbitrate communicationsCommunicationsCommunicaton Systemdelta modulationdemodulationmodulationافزایش برد سیگنالپهنای باند کانالتحلیل Read More →

جعبه ابزار دلتا-سیگما

عنوان انگلیسی: Delta Sigma Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۷۲کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم هاadcautomationc2449Control SystemsControl theorydacdata converterdelsigdelta sigmadeltasigmaElectrical EngineeringElectronic EngineeringelectronicsFilter Designgood filesmashnoise Read More →

بهینه سازی کمینه-بیشینه فرکانس-دامنه برای متعادل کننده های دلتا-سیگما

عنوان انگلیسی: Frequency-Domain Min-Max Optimization for Delta-Sigma Modulatorsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۱۷کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم هاautomationcontrol designControl SystemsControl theorydelta sigmademodulationFilter Designmodulationoptimizationsignal Read More →

تولید کننده مسیر های دو بعدی ؟؟

عنوان انگلیسی: ۲D random paths generator integrating leg’s contraintsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۷۱کلید واژه ها:Bellmandynamic programminglegs contraintsmarkov decision processOptimal Controlrandom pathsshortest pathutilitiesالگوریتم بلمن-فوردالگوریتم Read More →

بدار توکار تاخیر از داده ها

عنوان انگلیسی: Delay Embedding Vector From Dataزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۹۸کلید واژه ها:data explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabasemathematicsmodelingphysicssignal processingstatisticssystem identificationآمارانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش Read More →