نتایج جستجو برای «dct»

تعداد کلیک: 480
عنوان انگلیسی: DCT Implemetation using FFT
لینک: http://codesara.ir/content/m1801806-dct-implemetation-using-fft
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1801806
تعداد کلیک: 1729
عنوان انگلیسی: JPEG Encoder Decoder
لینک: http://codesara.ir/content/m1120796-jpeg-encoder-decoder
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1120796
تعداد کلیک: 791
عنوان انگلیسی: DCT Viewer
لینک: http://codesara.ir/content/m1297345-dct-viewer
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1297345
تعداد کلیک: 1502
عنوان انگلیسی: JPEG Baseline Encoder
لینک: http://codesara.ir/content/m1528236-jpeg-baseline-encoder
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1528236
عنوان انگلیسی: بهسازي گفتار در حوزهي DCT با استفاده از آستانهگذاري مبتني بر واكداري يا بيواكي
لینک: http://codesara.ir/content/icee2012-144
لینک کوتاه: http://codesara.ir/icee2012-144
لینک خارجی: http://www.matlabsite.com/2406/icee2012-2.html
عنوان انگلیسی: بهسازی سیگنال گفتار مبتنی بر مدل مخفی مارکوف با ویژگی های DCT
لینک: http://codesara.ir/content/icee2012-375
لینک کوتاه: http://codesara.ir/icee2012-375
لینک خارجی: http://www.matlabsite.com/2435/icee2012-4.html
تعداد کلیک: 495
عنوان انگلیسی: Color Image Enhancement
لینک: http://codesara.ir/content/m1489953-color-image-enhancement
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1489953
تعداد کلیک: 1742
عنوان انگلیسی: Interpolation Utilities
لینک: http://codesara.ir/content/m1179090-interpolation-utilities
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1179090
تعداد کلیک: 2468
عنوان انگلیسی: PaReLab
لینک: http://codesara.ir/content/m1492156-parelab
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1492156

پیاده سازی DCT با استفاده از FFT