رابط و تطبیق دهنده متلب با دستگاه های جمع آوری داده (DAQ) با پورت USB سری Agilent U2300A به همراه شرطی ساز (کاندیشنر) سیگنال U2802A

عنوان انگلیسی: MATLAB Adaptor for U2300A Series USB Data Acquisition Devices DAQ and U2802A Signal Conditionerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۹۸۷کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace Read More →

کارت NI-DAQ کسب داده

عنوان انگلیسی: NI-DAQ Card Data Acquisitionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۲۷کلید واژه ها:daqDAQ Carddata acquisitionguiinstrumentationmeasurementnidaq cardsignal processingاندازه گیریاندازه گیری الکتریکیپردازش سیگنالجمع آوری دادهدریافت دادهکارت Read More →

DAQ از طریق پورت موازی

عنوان انگلیسی: DAQ Through Parallel Portزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۶۲کلید واژه ها:daqDAQ Carddata acquisitionguiinstrumentationmeasurementparallel portsignal processingاندازه گیریاندازه گیری الکتریکیپردازش سیگنالجمع آوری دادهدریافت دادهکارت Read More →

ایجاد موج

عنوان انگلیسی: makeWavesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۷۰کلید واژه ها:audio analysisconvert daq to wavdaqDAQ Carddata acquisitionmeasurementsignal processingاندازه گیریاندازه گیری الکتریکیپردازش سیگنالجمع آوری دادهدریافت دادهکارت Read More →

مثال های DAQmx

عنوان انگلیسی: DAQmx examplesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۶۰کلید واژه ها:daqDAQ Carddaqmxdata acquisitionmeasurementnational instrumentsnicaiudllnidaqnidaqmxhsignal processingاندازه گیریاندازه گیری الکتریکیپردازش سیگنالجمع آوری دادهدریافت دادهکارت DAQمثال های Read More →