تناسب گاوسی اوتوماتیک و گابور

عنوان انگلیسی: Auto Gaussian and Gabor fitsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۶۹کلید واژه ها:۲d gaussiancurve fitCurve FittingFunction ApproximationFunction Fittinggaborgaussiangaussian surfacegibbs samplingglobal optimizationimage processingmcmcoptimizationslice samplingsurface Read More →

رگرسیون پنج پارامتری لوجستیک

عنوان انگلیسی: Five parameters logistic regression – There and back againزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۷۰۵کلید واژه ها:biotechchemistryCurve Fittingearth sciencefive parameters logistic regressionFunction ApproximationFunction Read More →

رگرسیون چهار پارامتری لوجستیک

عنوان انگلیسی: Four parameters logistic regression – There and back againزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۴۴۳کلید واژه ها:biotechchemistryCurve Fittingearth sciencefour parameters logistic regressionFunction ApproximationFunction Read More →

راهنمای بهترین تناسب

عنوان انگلیسی: Best Fit Legendزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۷۸کلید واژه ها:Communicationscontrol designdata exportdata importfinanceFinancial Engineeringguimathematicsmeasurementsignal processingstatisticsتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی و Read More →

برازش منحنی لجستیک به مجموعه داده

عنوان انگلیسی: Fit Logistic Curve to a Data Setزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۳۳کلید واژه ها:Curve FittingFunction ApproximationFunction Fittinglogistic fuctionاستنباط آماریانالیز عددیبرازش منحنیتجزیه و Read More →

برازش داده های تجربی آسان است

عنوان انگلیسی: Fit experimental data is easyزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۲۲کلید واژه ها:curveCurve Fittingexperimental datafitFunction ApproximationFunction Fittingoptimizationuncertaintiesاستنباط آماریانالیز عددیبرازش منحنیتجزیه و تحلیل رگرسیونتقریب Read More →

برازش منحنی چند جمله ای

عنوان انگلیسی: Polynomial Curve Fittingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۶۷کلید واژه ها:Curve FittingdataFunction ApproximationFunction Fittinginterpolationpolynomialssimulationاستنباط آماریانالیز عددیبرازش منحنیتجزیه و تحلیل رگرسیونتقریب تابعتقریب منحنیدرون یابیمدل Read More →

برازش منحنی دستی

عنوان انگلیسی: Manual Curve Fitزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۳۲کلید واژه ها:clickcurve fitCurve FittingFunction ApproximationFunction Fittinginteractive figuremanual drawmove pointtrend lineاستنباط آماریانالیز عددیبرازش منحنیتجزیه و Read More →