روتین کامپایلر NVCC cuda

عنوان انگلیسی: NVCC cuda compiler wraperزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۷۳کلید واژه ها:compilercudacuda kernelexamplegatherGrid computingkernelMIMDnvidia gpuParallel ComputingptxSIMDtoolkitپردازش با کارایی بالاپردازش توزیع شدهپردازش چند هسته Read More →

فیلتر کانولوشن CUDA

عنوان انگلیسی: CUDA Convolution filterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۷۷کلید واژه ها:clusterConvolutioncudafftfunctional analysishpcParallel Computingبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپیچشتحلیل تابعکانوولوشنمعادلات دیفرانسیلمهندسی برقهمگشتفیلتر کانولوشن CUDACUDA Convolution filter Read More →

افزایش کارایی مدل mixture گوسی با CUDA

عنوان انگلیسی: Expectation Maximization of Gaussian Mixture Models via CUDAزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۹۲۲کلید واژه ها:Automatic ClassificationclusteringcudaData MiningEconomicsEconomics in MATLABemexpectation maximizationGaussian MixturegmmgpuGrid computinghpckmeansmachine Read More →

کانولوشن دوبعدی سریع برپایه GPU

عنوان انگلیسی: Fast 2D GPU-based convolutionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۶۱کلید واژه ها:۲d convolutionanybody successfully compiled and ran the code under windows i wConvolutioncudafast Read More →

CNN – کلاس شبکه عصبی کانولوشنی

عنوان انگلیسی: CNN – Convolutional neural network classزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۱۷۳کلید واژه ها:Classificationcomputer visionConvolutionData ClassificationData MiningDigital Image rocessingface detectionFace recognitionfeature extractionfunctional analysisimage Read More →

متلب برای برنامه نویسان کودا

عنوان انگلیسی: MATLAB for CUDA Programmersزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۴۴کلید واژه ها:gpuGrid computingimage processingMIMDParallel Computingparallel computing toolboxpctSIMDwebinarپردازش با کارایی بالاپردازش توزیع شدهپردازش چند Read More →

اجرای پردازنده گرافیکی برای شدت عمل میدان GFV

عنوان انگلیسی: GPU Implementation for GVF Force Fieldزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۱۴کلید واژه ها:biotechcomputer visionDigital Image Processingimage processingmedicaloptimizationsignal processingبینایی کامپیوتریبینایی ماشینیپردازش تصویرپردازش تصویر Read More →

درونیاب های n بعدی عمومی سریع Extrimly

عنوان انگلیسی: Extrimely fast general n-dimensional interpolatorsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۱۵۶کلید واژه ها:Curve FittingFunction ApproximationFunction Fittinginterpolationmexmulti threadparallelppformاستنباط آماریانالیز عددیبرازش منحنیتجزیه و تحلیل رگرسیونتقریب Read More →

GPU-شتاب ثابت ۳D قاب مبتنی بر موجک

عنوان انگلیسی: GPU-accelerated 3D Stationary Wavelet-based Frameزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۴۷کلید واژه ها:Convolutionfunctional analysisimage processingsignal processingبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپیچشتحلیل تابعکانوولوشنمعادلات دیفرانسیلمهندسی برقهمگشتGPU-شتاب ثابت Read More →