الگوریتم ژنتیک عمومی

عنوان انگلیسی: Basic Genetic Algorithmزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۵۷کلید واژه ها:cpohCrossovereaevolutionary algorithmgenetic algorithmgenetic algorithm cpoh optimization evolutionary algorithmglobal optimizationmutationoptimizationالگوریتم اجتماع ذراتالگوریتم ازدحام ذراتالگوریتم Read More →

الگوریتم NNC برای بهینه‌سازی چندهدفه

عنوان انگلیسی: Normalized Normal Constraint (NNC) algorithm for multi-objective optimizationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۶۴کلید واژه ها:cpohMulticriteria Optimizationmultiobjective optimizationnnc algorithmoptimizationبرنامه نویسی چند هدفهبهینه سازیبهینه Read More →

بهینه سازی چند منظوره با استفاده از الگوریتم تکاملی تفاضلی

عنوان انگلیسی: Multi-Objective Optimization Differential Evolution Algorithmزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۳۱۴کلید واژه ها:cpohDifferential Evolutionglobal optimizationmoeamooMulticriteria Optimizationmultiobjective evolutionary algorithmmultiobjective optimizationoptimizationالگوریتم ازدحام ذراتالگوریتم بهینه سازیالگوریتم Read More →

الگوریتم تکاملی تفاضلی چندمنظوره با هرس کروی

عنوان انگلیسی: Multi-objective Differential Evolution Algorithm with Spherical Pruningزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۰۱کلید واژه ها:cpohDifferential EvolutionMulticriteria Optimizationmultiobjective evolutionary algorithmmultiobjective optimizationmultiobjective problemبرنامه نویسی چند Read More →

ev-الگوریتم انقلاب چند هدفه MOGA

عنوان انگلیسی: ev-MOGA Multiobjective Evolutionary Algorithmزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۸۷۹کلید واژه ها:AIAI in MATLABArtificial Intelligencecpohevolutionary algorithmsIntelligent SystemsMachine IntelligenceMulticriteria Optimizationmultiobjective optimizationoptimizationpareto frontبرنامه نویسی چند Read More →

نمودار سطح برای تصمیم گیری چند هدفه

عنوان انگلیسی: Leveldiagrams for multiobjective decision makingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۶۶۳کلید واژه ها:automationControl SystemsControl theorycpohDecision MakingDecision Support SystemDMDSSMCDMMulticriteria Optimizationmultiobjective optimizationoptimizationpareto frontSystems theoryاتوماسیونبرنامه نویسی Read More →