ماتریس گذر حالت کپلر (MEX)

عنوان انگلیسی: Kepler State Transition Matrix (MEX)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۰۸۳کلید واژه ها:aeronauticsAerospacecontinued fractioncoordinate conversioncosmologic crisiskeplerkeplerianmatrixmexorbitorbital mechanicsperformancespacestatetrajectorytrajectory designtransitionحرکت مداریستار شناسیستاره شناسیقوانین سه گانه Read More →

تبدیل عدد نقطه شناور

عنوان انگلیسی: Floating Point Number Conversionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۶۷کلید واژه ها:binaryconversionCrossoverfloating pointgenetic algorithmieee 754mutationالگوریتم اجتماع ذراتالگوریتم تکاملیالگوریتم رقابت استعماریالگوریتم ژنتیکانتخاببهینه سازیتابع برازشکرروموزومتبدیل Read More →

مبدل باک لایه ای

عنوان انگلیسی: Interleaved Buck Converterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۴۰کلید واژه ها:Buck Convertersimulationsimulinkکنترل سرعتمبدل DC به DCمبدل DC-DCمبدل باکمبدل جریان مستقیممبدل جریان مستقیم به Read More →

تبدیل ستون برای اکسل

عنوان انگلیسی: Column Converter for Excelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۹۹کلید واژه ها:data exportdata importexcelMicrosoft Excel and MATLABMicrosoft OfficeMS Excelآفیسآفیس و متلبآموزش ICDLآموزش آفیسآموزش Read More →

ماتریس تبدیل (تغییر) حالت کپلر

عنوان انگلیسی: Kepler State Transition Matrixزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۷۱۷کلید واژه ها:aeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABcontinued fractioncoordinate conversioncosmologic crisiskeplerkeplerianmatrixmexorbitorbital mechanicsperformancespacestatetrajectorytrajectory designtransitionسیستم های پروازیکاربرد متلب Read More →