کنترل ActiveX از مراحل APT موقعیت Thorlabs

عنوان انگلیسی: ActiveX control of APT Thorlabs positioning stagesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۳۲کلید واژه ها:۳rd partyActiveXapt thorlabsElectrical Motorhardware drivermotornanotrakpiezovisual basicکاربرد متلب در مهندسی Read More →

بلوک کنترلی MIDI

عنوان انگلیسی: MIDI Controls Blockزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۲۲کلید واژه ها:blockbuttoncontrolDigital Signal Processingdspfaderguiinterfaceknobmidisimulinksliderپردازش دیجیتالپردازش سیگنالپردازش سیگنال دیجیتالپردازش سیگنال گسسته زماندی اس پیسیستم دیجیتالسیگنال Read More →

انیماتور – متحرک کردن داده ها

عنوان انگلیسی: ANIMATOR – animate dataزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۵۸کلید واژه ها:animateanimationdata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabaseframesguihandle graphicsmovieoopvisualizeانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش داده در Read More →

کنترل و شبیه سازی سیستم الکتریکی خودرو

عنوان انگلیسی: Automotive Electrical System Simulation and Controlزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۴۲۰کلید واژه ها:alternatorAutomative Electrical Systemautomotivebatterycontrol designdemoelectricallead acidleadacidoptimizationsimulationsimulinkvehicleبرق خودروخودروخودروسازیسیستم برق خودروصنعت خودروسازیطرحی سیستم Read More →

مدل باتری لیتیوم،‌ زبان Simscape و بهینه ساؤی طراحی سیمولینک

عنوان انگلیسی: Lithium Battery Model, Simscape Language and Simulink Design Optimizationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۴۳۵کلید واژه ها:automotivebatterycontrolcontrol designdemoelectricalenergy storageequivalent circuitGrid computinglithiumMIMDoptimizationParallel Computingparameter estimationSIMDsimscapesimulationsimulinksimulink Read More →

طراحی و تجزیه و تحلیل سیستم کنترل دیجیتال,

عنوان انگلیسی: ۳eDigital Control System Analysis and Design, 3eزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۹۷کلید واژه ها:analysisautomationcompanion softwareControl SystemsControl theorycontrolsdesigndigital controlSystems theorytextbookاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی الکترونیکمهندسی Read More →

طراحی بر اساس مدل برای کنترل الکتریکی شاسی اتومبیل

عنوان انگلیسی: Model-Based Design for Electrical Automobile Chassis Controlزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۳۲کلید واژه ها:automotivecontrol designecrobotEmbedded Centerembedded codelegombdMicroprocessormindstormsnxtRobust ControlsimulationState FlowStateflowStochastic controlvehicleاستیت فلوالکترونیک دیجیتالبرنامه Read More →

روبات متحرک چرخ دار (WMR) غیر هولونومیک

عنوان انگلیسی: Nonholonomic-Wheel Mobile Robot (WMR)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۴۶۴کلید واژه ها:constraintcontrol algorithmMobile Robotnoholonomicrobotics project reportpresentationpptsimulationTransportationwheel mobile robotارتباطاتبرنامه نویسی ربات های متحرکترابریتوزیعجابجاییحمل و Read More →