نتایج جستجو برای «contour»

تعداد کلیک: 1698
عنوان انگلیسی: Google Earth Overlay
لینک: http://codesara.ir/content/m1460149-google-earth-overlay
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1460149
تعداد کلیک: 7004
عنوان انگلیسی: Active Shape Model (ASM) and Active Appearance Model (AAM)
لینک: http://codesara.ir/content/m1071518-active-shape-model-asm-and-active-appearance-model-aam
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1071518
تعداد کلیک: 2872
عنوان انگلیسی: Active Contours implementation and test platform GUI
لینک: http://codesara.ir/content/m1125961-active-contours-implementation-and-test-platform-gui
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1125961
تعداد کلیک: 1020
عنوان انگلیسی: Contour Line Smoothing
لینک: http://codesara.ir/content/m1221335-contour-line-smoothing
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1221335

استخراج داده های کانتور از ماتریس کانتور C