نتایج جستجو برای «computer vision»

تعداد کلیک: 1490
عنوان انگلیسی: Log-polar image sampling
لینک: http://codesara.ir/content/m1133662-log-polar-image-sampling
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1133662
تعداد کلیک: 1561
عنوان انگلیسی: Learning Based Digital Matting
لینک: http://codesara.ir/content/m1133339-learning-based-digital-matting
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1133339
تعداد کلیک: 1655
عنوان انگلیسی: Fundamental Matrix Computation
لینک: http://codesara.ir/content/m1130478-fundamental-matrix-computation
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1130478
تعداد کلیک: 850
عنوان انگلیسی: ContCode - Palmprint Feature Representation
لینک: http://codesara.ir/content/m1127942-contcode-palmprint-feature-representation
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1127942

فایل های پیش نمایش وبینار بینایی ماشین با متلب ژوئن 2013