کنترل پیش بین بر اساس مدل — راهکار تجربی

عنوان انگلیسی: Model-based Predictive Control — A Practical Approachزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۴۱کلید واژه ها:algorithmscompanion softwareMIMOModel Predictive ControlMPCpredictive controlتئوری کنترلسیستم دینامیکیکنترل پیش‌بینانه مدلکنترل Read More →

استاد شدن مکانیک ۱- با استفاده از متلب ۵

عنوان انگلیسی: Mastering Mechanics 1 — Using MATLAB 5زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۲۳کلید واژه ها:companion softwarematerial problemsMechanical Engineeringmechanicsstaticsstrengthاستاتیکالکترونیکالکتریسیتهتحلیل سازهترمودینامیکدینامیکسینماتیکمکانیکمهندسی مکاترونیکمهندسی مکانیکاستاد شدن مکانیک Read More →

طراحی و تجزیه و تحلیل سیستم کنترل دیجیتال,

عنوان انگلیسی: ۳eDigital Control System Analysis and Design, 3eزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۸۸کلید واژه ها:analysisautomationcompanion softwareControl SystemsControl theorycontrolsdesigndigital controlSystems theorytextbookاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی الکترونیکمهندسی Read More →

کنترلل فضاپیما و هواپیما

عنوان انگلیسی: Control of Spacecraft and Aircraftزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۷۲کلید واژه ها:aircraftairplanecompanioncontrol limitscontrolsflight controlspacecraftاجسام پروازیتحلیل و طراحی هواپیماسفینهفضانوردیمهندسی هوا فضاهوا فضاهوا و Read More →

مهندسی کنترل سستم های مدرن

عنوان انگلیسی: Modern Control Systems Engineeringزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۸۰کلید واژه ها:analysisautomationcompanion softwareControl SystemsControl theorycontrolsengineeringSystems theoryاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی الکترونیکمهندسی سامانه‌هامهندسی کنترلنظریه سامانه‌هانظریه کنترلمهندسی Read More →

کنترل دیجیتال

عنوان انگلیسی: Digital Controlزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۶۷کلید واژه ها:analysisautomationcompanion softwareControl SystemsControl theorycontrolsdesigndigital controlSystems theorytextbookاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی الکترونیکمهندسی سامانه‌هامهندسی کنترلنظریه سامانه‌هانظریه کنترلکنترل دیجیتالDigital Read More →

تئوری و طراحی سیستم کنترل مدرن، ۲E

عنوان انگلیسی: Modern Control System Theory and Design, 2eزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۸۲کلید واژه ها:۲eautomationcompanion softwareControl SystemsControl theorycontrolsdesignmodern theorySystems theoryاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی الکترونیکمهندسی Read More →

سیستم های کنترل مهندسی، ۳e

عنوان انگلیسی: Control Systems Engineering, 3eزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۵۵کلید واژه ها:۳eanalysisautomationcompanion softwareControl SystemsControl theorycontrolsengineeringSystems theoryاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی الکترونیکمهندسی سامانه‌هامهندسی کنترلنظریه سامانه‌هانظریه کنترلسیستم Read More →

پردازش سیگنال دیجیتال در متلب

عنوان انگلیسی: Digital Signal Processing Using MATLABزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۵۳۴کلید واژه ها:companion softwareDigital Signal Processingdiscrete systems laboratory using matlabdspmatlabsignal processingپردازش دیجیتالپردازش سیگنالپردازش Read More →