نتایج جستجو برای «coding theory»

تعداد کلیک: 16462
عنوان انگلیسی: MATLAB for Digital Communication
لینک: http://codesara.ir/content/m1075581-matlab-for-digital-communication
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1075581
تعداد کلیک: 937
عنوان انگلیسی: Levenstein Coding
لینک: http://codesara.ir/content/m1121121-levenstein-coding
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1121121
تعداد کلیک: 2855
عنوان انگلیسی: Huffman Coding and Arithmetic Coding
لینک: http://codesara.ir/content/m1119038-huffman-coding-and-arithmetic-coding
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1119038
تعداد کلیک: 1827
عنوان انگلیسی: Complement Coding
لینک: http://codesara.ir/content/m1609855-complement-coding
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1609855
تعداد کلیک: 1568
عنوان انگلیسی: PCM Modulation
لینک: http://codesara.ir/content/m1081413-pcm-modulation
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1081413
تعداد کلیک: 489
عنوان انگلیسی: Fano Coding
لینک: http://codesara.ir/content/m1499857-fano-coding
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1499857

پاورپوینت برای بخش نهم کتاب متلب و سیمیولینک برای ارتباطات دیجیتال