توابع منطقی mex فرترن

عنوان انگلیسی: Fortran Logical mex functionsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۴۸۶کلید واژه ها:external interfaceExternal Interface in MATLABfortranInterface in MATLABMATLAB and FORTRAN Interfacemxcopylogicaltoptrmxcopyptrtologicalmxcreatelogmxcreatelogicalarrayارتباط متلب و Read More →

Class Imbalance Handling Using Wrapper-based Random Oversampling

عنوان انگلیسی: Class Imbalance Handling Using Wrapper-based Random Oversamplingتعداد کلیک: ۱۳۵۷کلید واژه ها:Class Imbalancegenetic algorithmOversampling; Wrapper preprocessingClass Imbalance Handling Using Wrapper-based Random OversamplingClass Imbalance Handling Read More →

سنجش تفکیک پذیری کلاس بر اساس هیستوگرام

عنوان انگلیسی: Histogram-based class separability measureزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۹۴کلید واژه ها:class separabilitygaussianpattern recognitionprobabilitystatisticsاستخراج ویژگیبازشناخت الگوتشخیص الگوتشخیص الگوی نظارت شدهتشخیص الگوی نظارت نشدهخوشه Read More →

بافر ماتریس

عنوان انگلیسی: Matrix Bufferزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۷۳کلید واژه ها:automationbuffer dataclassControl SystemsControl theoryefficientmatrixSystems theoryutilitiesاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی الکترونیکمهندسی سامانه‌هامهندسی کنترلنظریه سامانه‌هانظریه کنترلبافر ماتریسMatrix Buffer Read More →