فرکانس طبیعی یک صفحه مدور

عنوان انگلیسی: Natural Frequencies of a Circular Plateزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۶۸کلید واژه ها:aerodefaeronauticsAerospacecircular platedynamicsmodal paramenatural frequenciesvibrationارتعاشارتعاش مکانیکیارتعاشاتتحلیل ارتعاشاتسیستم های ارتعاشیلرزشلرزهمکانیکمهندسی مکانیکنوسانفرکانس طبیعی Read More →

فرکانس طبیعی یک صفحه مدور

عنوان انگلیسی: Natural Frequencies of a Circular Plateزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۷۵کلید واژه ها:aerodefaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABcircular platedynamicsmodal paramenatural frequenciesvibrationسیستم های پروازیکاربرد متلب Read More →