نتایج جستجو برای «circular plate»

تعداد کلیک: 985
عنوان انگلیسی: Natural Frequencies of a Circular Plate
لینک: http://codesara.ir/content/m1796853-natural-frequencies-ofcircular-plate
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1796853
تعداد کلیک: 1099
عنوان انگلیسی: Natural Frequencies of a Circular Plate
لینک: http://codesara.ir/content/m1025978-natural-frequencies-ofcircular-plate
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1025978

مش بندی یک صفحه با استفاده از المانهای چهار گره ای