نتایج جستجو برای «circle»

تعداد کلیک: 1930
عنوان انگلیسی: Hough transform for circles
لینک: http://codesara.ir/content/m1316153-hough-transform-for-circles
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1316153
تعداد کلیک: 1212
عنوان انگلیسی: Circle Fit (Taubin method)
لینک: http://codesara.ir/content/m1190864-circle-fit-taubin-method
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1190864
تعداد کلیک: 1307
عنوان انگلیسی: Circle Fit (Pratt method)
لینک: http://codesara.ir/content/m1190753-circle-fit-pratt-method
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1190753
تعداد کلیک: 1072
عنوان انگلیسی: Circle Detection
لینک: http://codesara.ir/content/m1474773-circle-detection
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1474773
تعداد کلیک: 1408
عنوان انگلیسی: Hough Transform for Circle Detection (GUI)
لینک: http://codesara.ir/content/m1476865-hough-transform-for-circle-detection-gui
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1476865
تعداد کلیک: 3884
عنوان انگلیسی: Circular Statistics Toolbox (Directional Statistics)
لینک: http://codesara.ir/content/m1215615-circular-statistics-toolbox-directional-statistics
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1215615
تعداد کلیک: 1589
عنوان انگلیسی: Circular Hough Trasform in Polar Domain
لینک: http://codesara.ir/content/m1475006-circular-hough-trasform-in-polar-domain
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1475006
تعداد کلیک: 1138
عنوان انگلیسی: Circle Fit (Kasa method)
لینک: http://codesara.ir/content/m1190642-circle-fit-kasa-method
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1190642

تبدیل هاف برای دایره ها